Školní poradenské pracoviště

Speciální pedagog
Mgr. Jana Stuchlá
jana.stuchla@zstursko.cz

práce speciálního pedagoga zahrnuje:
– evidenci žáků se speciálně vzdělávacími potřebami
– práci se žáky se speciálně vzdělávacími potřebami (náprava SPU atd.)

Výchovný poradce
Mgr. Zuzana Ondrušová
zuzana.ondrušova@zstursko.cz

práce výchovného poradce zahrnuje:
– poradenskou činnost v oblasti výchovy a vzdělávání pro žáky a rodiče
– spolupráci s třídními učiteli a učiteli jiných předmětů při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
– evidenci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vedení jejich písemné dokumentace
– řešení výchovně vzdělávacích problémů ve spolupráci s třídními učiteli a s vedením školy
– spolupráci se školskými pedagogickými zařízeními (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně-pedagogická centra aj.) při řešení výchovně vzdělávací problematiky

Školní metodik prevence
Mgr. Markéta Pytelová
marketa.pytelova@zstursko.cz

práce metodika prevence zahrnuje:
– prevenci sociálně nežádoucích jevů
– sledování výskytu sociálně nežádoucích jevů na dané škole
– poradenskou činnost v oblasti sociálně nežádoucích jevů pro žáky a rodiče
– organizaci preventivních programů a sledování jejich účinnosti

Kontakt na pedagogicko psychologickou poradnu pro naši školuwww.pppstredoceska.cz

Pracoviště Mělník
Adresa: Bezručova 109, 276 01 Mělník

Vedoucí odloučeného pracoviště: PaedDr. Zuzana Černá
Telefon: 315 623 045
Mobil: 775 623 045, 774 270 302
e-mail: melnik@pppsk.cz

Kontakt na středisko výchovné péče – www.svpd.cz
Pracoviště: Dobřichovice
Adresa: Pražská 151, 252 29 Dobřichovice, okres Praha – západ
Vedoucí pracoviště: Mgr. Marek Stránský
Mobil: 778 474 867 Telefon: 257 711 387